Health & safety

Dijaki se pri pouku strokovne teorije teoretično seznanijo z varnostjo in zdravjem pri delu. V šolski delavnici se praktično seznanijo s ključnimi nevarnostmi in varnostnimi ukrepi. Pred odhodom na PUD opravijo pisni test iz varnosti in zdravja pri delu in si pridobijo Potrdilo o uspešno opravljenem izpitu. Delodajalec je dolžan že prvi dan dijaka v podjetju seznaniti s ključnimi nevarnostmi in ukrepi za varno delo ter od njega zahtevati upoštevanje pravil in skrbi za varno in zdravo delo. Pred odhodom na PUD v 1. In 3. letniku dijaki opravijo sistematski zdravniški pregled. Če posamezni dijak iz zdravstvenih razlogov ne bi mogel opravljati nekaterih del, ali pa bi jih lahko opravljali le prilagojeno, je na podlagi zdravstvenih izvidov še pred odhodom na PUD o tem pisno obveščen.

Health & safety

 

About the author