Range of suitable tasks/activities

Pri načrtovanju PUD mentor predvidi možnosti diferenciacije delovnih nalog glede na zahtevnost (minimalna, temeljna in zahtevnejša znanja) in glede na predhodno pridobljena znanja in spretnosti v šoli ter zmožnosti, interes in potrebe posameznega dijaka. Z upoštevanjem individualizacije in diferenciacije se prispeva k optimalnemu razvoju in doseganju učnih ciljev vsakega dijaka.

Range of suitable tasks/activities

 

About the author