Assessing the student

Na začetku PUD se mentor pogovori z dijakom in preveri njegovo predznanje, da lahko nato izbere in mu naloži ustrezno zahtevne naloge. Napredek dijaka spremlja z opazovanjem in s preverjanjem kakovosti opravljenih nalog. Mentor preverja tudi dijakove zapise v Poročilih/delavniškem dnevniku. Ob koncu PUDa se dijak samoovrednoti po posameznih delovnih sklopih ter se uskladi z mnenjem mentorja. Mentor po uskladitvi z uspešnostjo samoovrednotenja dijaka oblikuje svoje ocene po posameznih kriterijih. Oceni razvoj poklicnih in ključnih kompetenc ter na obrazcu skupaj z opisnim mnenjem o uspešnosti dijaka posreduje na šolo. Po pridobljenem mnenju mentorja, in po pregledu dijakovih poročil /delavniškega dnevnika, organizator PUD zabeleži zaključno oceno PUDa za vsakega dijaka v šolsko dokumnetacijo. Zaključna ocena je: “je opravil”, oziroma “ni opravil”.

Assessing the student

About the author