Assessment requirements

Mentor vsakodnevno spremlja napredek dijaka na PUD in ga usmerja, da naučeno sproti beleži v Poročilo oziroma dnevnik dela. Mentor pregleda ustreznost zapisa in potrdi s podpisom. V primeru neustreznosti zapisa aktivnost dijaku ponovno razloži, da dijak znanja pravilno usvoji in svoj zapis korigira. Ob koncu PUDa dijak samoovrednoti svoje dosežke v razgovoru z mentorjem. Mentor ovrednoti dosežke posameznih delovnih sklopovov ključnih in poklicnih kompetenc, poda opisno mnenje ter o uspešnosti dijaka in posreduje šoli.

Assessment Requirements

About the author