Why offer WBL opportunities to students

Spodbujanje delodajalcev za razpis učnih mest za dijake SPI poteka na nacionalnem nivoju s strain nacionalnih inštitucij za izobraževanje (MIZŠ, CPI), MDDSZ in združenj delodajalcev (zbornic, GZS, OZS). Učna mesta...

Feedback

Povratno informacijo o poteku in kakovosti PUDa se dobi na osnovi analize anktnega vprašalnika za dijake in vprašalnika za delodajalce. Ugotovitve se predstavijo in prediskutirajo ob koncu šolskega leta z...

Assessment criteria

Za uspešno opravljen PUD se upošteva: – 100% prisotnost (izjemoma manj iz zdravstvenih razlogov po sklepu šole) – napredovanje v razvoju poklicnih in ključnih kompetenc, ki se izkažejo v okviru...

Assessing the student

Na začetku PUD se mentor pogovori z dijakom in preveri njegovo predznanje, da lahko nato izbere in mu naloži ustrezno zahtevne naloge. Napredek dijaka spremlja z opazovanjem in s preverjanjem...

Range of suitable tasks/activities

Pri načrtovanju PUD mentor predvidi možnosti diferenciacije delovnih nalog glede na zahtevnost (minimalna, temeljna in zahtevnejša znanja) in glede na predhodno pridobljena znanja in spretnosti v šoli ter zmožnosti, interes...

Involving students in special projects

Šola skrbi za tesnejše sodelovanje s podjetji, omogoča dijakom, da si pridobivajo pomembne delovne izkušnje in vpogled v svet realnega dela že v času šolanja v okviru rednega programa in...

Planning a programme for the student

Mentor prouči Izpitni katalog in okvirni program s ključnimi in poklicnimi kompetencami, (ki ga dobi s šole), da bi dijaku na PUD omogočili strokovni razvoj in napredek. Na osnovi tega...

Legal framework

Pravice, dolžnosti in obveznosti na PUD-u so določene z Učno pogodbo. To je pravni dokument, ki ureja medsebojne pravice, dolžnosti in obveznosti, h katerim se obvezujejo podpisniki, ter daje pravni...

Induction

Delodajalec zagotavlja dijaku praktično izobraževanje z delom usklajeno z nivojem zahtevnosti letnika, v katerem je dijak in usklajeno z nalogami po programu šole. Pred začetkom dela seznani dijaka s predpisi...

Health & safety

Dijaki se pri pouku strokovne teorije teoretično seznanijo z varnostjo in zdravjem pri delu. V šolski delavnici se praktično seznanijo s ključnimi nevarnostmi in varnostnimi ukrepi. Pred odhodom na PUD...